Ο Δήμος σε πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων
Αρχίζει το Μάιο η υποβολή των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων για το έτος 2013. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου που λάβαμε από το Γραφείο του Δήμου Αλμυρού, «οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να λάβουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, καλούνται να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά το διάστημα από 1ης Μαΐου έως  και 31 Μαΐου 2013 στα κατά τόπους ΚΕΠ, σε Αλμυρό, Σούρπη, Πτελεό και Ανάβρα, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

1. Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης, η οποία θα διατίθεται στον τόπο υποβολής των δικαιολογητικών.

2. Επικυρωμένα αντίγραφα των ταυτοτήτων ή των διαβατηρίων των δικαιούχων.

3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του 2012. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή.

4. Στην  περίπτωση άπορου ατόμου που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 ευρώ. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας με ένα ή και περισσότερα μέλη που παρουσιάζουν αναπηρία 67 % και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

 

Τα εισοδηματικά κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται  από την υπ’ αριθμ. 279/23460/22-2-2013 Κ.Υ.Α. διαμορφώνονται ως εξής:

Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 ευρώ.

Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

-Για οικογένεια με δύο μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 ευρώ.

-Για οικογένεια με τρία μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 ευρώ.

Για οικογένεια με τέσσερα μέλη (αιτών/ούσα και  ο/η σύζυγος με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 14.400 ευρώ.

Για οικογένεια με πέντε μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος  με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα  προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 ευρώ.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ : 24223 50204 και 24223 50208

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΑΡΡΗΣ

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.