Υπάλληλος του Δήμου Αλμυρού παραπέμπεται για υπεξαίρεση μεγάλου ποσού κατ’ εξακολούθησηΔημοτική υπάλληλος του Δήμου Αλμυρού παραπέμπεται αμετάκλητα ενώπιον του τριμελούς Πρωτοδικείου Βόλου κατηγορούμενη για υπεξαίρεση ποσού ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, κατ’ εξακολούθηση.

Λόγω του γνωστού τεκμηρίου της αθωότητας, παραλείπουμε το ονοματεπώνυμο της κατηγορουμένης (σημειώνεται τυχαία ως …Χ.) και αντιγράφουμε -κατά τα λοιπά- αυτούσιο το σχετικό κείμενο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμυρού, έτσι όπως δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια».

«Με το αριθ. 11723/15-04-2016 έγγραφό της η Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τμήμα μονίμου προσωπικού) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μας κοινοποίησε το με αριθμό Πρωτοκόλλου 30/07-04-2016 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας (Τμήμα Βουλευμάτων), με το οποίο μας γνωστοποιεί ότι με το υπ΄ αριθ. 34/01-03-2016 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας, η Χ., δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Αλμυρού, παραπέμφθηκε αμετάκλητα στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, για την πράξη της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία ποσού ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, κατ΄ εξακολούθηση τιμωρούμενη σε βαθμό πλημμελήματος.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι, το θέμα είναι πολύ σοβαρό, άπτεται ιδιαιτέρων συμφερόντων του Δήμου, βλάπτει σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία του Δήμου μας και πλήττει ηθικά το έμψυχο δυναμικό αυτού.

Πιστεύω ότι ο Δήμος μας, έχει συμφέρον ως προς την έκβαση της υπόθεσης για ηθική βλάβη, θα πρέπει να δηλώσει Παράσταση Πολιτικής Αγωγής, για ηθική βλάβη, καθώς και να προβεί στις αναγκαίες νόμιμες ενέργειες για την διεκδίκηση τυχόν απολεσθέντων χρημάτων. Επιπλέον θεωρώ ότι το περίπλοκο της υπόθεσης χρειάζεται νομική βοήθεια με τον ορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου.

Στον ορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου συμβάλλει και το από 29-03-2016 σημείωμα του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Αλέξανδρου Κοσμά, το οποίο θέτω υπόψη σας, με το οποίο εισηγείται στην επιτροπή μας την έγκριση διορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου, λόγω του περίπλοκου της νομικής φύσης της υπόθεσης και την δήλωση ηθικού κωλύματος να παραστεί πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου σε ποινική διαδικασία κατά της αναφερόμενης υπαλλήλου, αφού τόσο με την συγκεκριμένη όσο και με το σύνολο των υπαλλήλων συνεργάζεται επί ζητημάτων του Δήμου, επί δεκαετιών.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και την εισήγηση του θέματος.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.-Εγκρίνει την υποβολή Δήλωσης Παράστασης Πολιτικής Αγωγής, του Δήμου Αλμυρού κατά της υπαλλήλου του Δήμου Χ., η οποία έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου και για ηθική βλάβη που υπέστη ο Δήμος, με την επιφύλαξη για διεκδίκηση μεγαλύτερου ποσού, ενώπιον των αστικών δικαστηρίων, για τις πράξεις που αναφέρονται στο αριθ. Ε11-191/18-02-2016 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, την παράσταση κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημ/κείου Βόλου και κάθε άλλου ανωτέρου Δικαστηρίου και γενικά την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον κάθε δημόσιας, διοικητικής ή δικαστικής Αρχής, για την υπόθεση αυτή, ως και για την υποστήριξη της κατηγορίας.

2.-Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κ. Νικόλαο Μακρή, Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Βόλου, με (Α.Μ. 172), με έδρα τον Αλμυρό και τον εξουσιοδοτεί όπως υποβάλλει Δήλωση Παράστασης Πολιτικής Αγωγής του Δήμου Αλμυρού κατά της υπαλλήλου του Δήμου κ. Χ., για τα αναφερόμενα στην πρώτη (Ι) παράγραφο του αποφαντικού της παρούσας.

3.-Η αμοιβή του πληρεξουσίου Δικηγόρου θα καθορισθεί σε σχέση με την εξέλιξη της υπόθεσης και σύμφωνα πάντα με τον Πίνακα αμοιβών του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, για αντίστοιχες υποθέσεις και θα ψηφισθεί με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 69/2016.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.