Συνέχεια εργασιών και 1.340.000 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια για το Μαυρομάτι


Συνέχεια εργασιών στο Μαυρομάτι προκύπτει και με την ανάρτηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σχετικά με την έγκριση πίστωσης για υποέργο που έχει δρομολογηθεί για το φράγμα Μαυρομάτι του πρώην Δήμου Σούρπης, την οποία και δημοσιεύουμε.

“Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους ενός εκατομμύριου τριακόσιες σαράντα χιλιάδες τριακόσια εξήντα οκτώ ΕΥΡΩ και μηδέν ένα ΛΕΠΤΟ  (1.340.368,01  €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος  της  πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονομικού έτους 2017 για την ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ Β ́ ΦΑΣΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1,2,3,4 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2016 ΣΕ 2751 0073/MIS 5001446, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΗ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ 761 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦ. Ο.Ε. 151/2017.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.