ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

(απόφαση Δ. Σ. 3-08/02/2017 Πρακτικό αριθ, 01/2017)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου ΑΛΜΥΡΟΥ, ΚΑΛΕΙ όλα τα μέλη του Συλλόγου, που είναι ταμειακώς εντάξει και έχουν δικαίωμα να μετέχουν στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ  (άρθρα 6 έως 9 και 26 του καταστατικού), η οποία θα γίνει στην ΑΙΘΟΥΣΑ των Γραφείων του Συλλόγου (Εργατικές Κατοικίες – Πλησίον Κέντρου Υγείας ) στον Αλμυρό, την  Κυριακή  23/04/2017 και ώρα 10.00  (πρωινή), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .
Σε περίπτωση  μη απαρτίας,  η  Γενική Συνέλευση θα ματαιωθεί και θα ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ την επόμενη  Κυριακή  30/04/2017, την ίδια ώρα  10.00  (πρωινή),   στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, άνευ νέας προσκλήσεως, και η οποία θα θεωρηθεί σε ΑΠΑΡΤΙΑ με όσα θα είναι τα παρόντα μέλη, (άρθρον 7 παρ.7 του Καταστατικού)
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΕΙΝΑΙ

1) Εκλογή Προέδρου  Γενικής Συνέλευσης

2) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών

3) Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής

4) Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 και Προϋπολογισμού έτους 2017

5) Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής

 

Τα μέλη, για να ψηφίσουν, θα πρέπει να έχουν μαζί τους απαραίτητα την άδεια κυνηγίου θεωρημένη για την κυνηγετική περίοδο 2016-2017.

Όσοι εκ των μελών επιθυμούν να είναι υποψήφιοι και έχουν από το νόμο και το καταστατικό τα ανάλογα προσόντα, πρέπει να υποβάλουν στα γραφεία του Συλλόγου την σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι και την  03 Απριλίου 2017, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 20:00 μ. μ που θα συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση υποψηφιότητας προς το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου.

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ως ορίζει το άρθρο 26 παρ.03 του καταστατικού στην οποία θα δηλώνονται αναλυτικά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 9 παρ.2 προσόντα του υποψηφίου.

Επισημαίνουμε ότι “ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ” η χρησιμοποίηση άλλων ψηφοδελτίων εκτός από εκείνα που θα δίνει η Εφορευτική Επιτροπή με όλα τα ονόματα των υποψηφίων, σφραγισμένα με τη σφραγίδα του Συλλόγου και μονογραμμένα από την Επιτροπή.

Στο ψηφοδέλτιο μπορεί ο κάθε ψηφοφόρος να βάλει από 1 έως 6  σταυρούς προτίμησης στους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και από 1 έως 2 για την Ελεγκτική Επιτροπή.

                                                     Για  το Διοικητικό  Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Ο Γενικός  Γραμματέας    

                                   Δημήτριος Βελάνης                             Ηλίας Πολύζος 

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.