Την Τετάρτη η νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Λαός Του Αλμυρού

Την Τετάρτη η νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύουμε πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου:

Καλείστε να προσέλθετε  στη 19η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 13η  του μηνός Σεπτεμβρίου  του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 18.00΄ μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:   

 1. Αποδέσμευση – ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων του Δήμου οικ. έτους 2017.
 2. 5η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017.
 3. 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων του Δήμου, οικον. έτους 2017
 4. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, αντικειμένων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
 5. Τροποποίηση της αριθμ. 148/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με τίτλο «Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του Ταμία του Δήμου για ανάληψη χρημάτων από τις Τράπεζες που έχει καταθέσεις ο Δήμος και για τη δυνατότητα οπισθογράφησης επιταγών από τις Τράπεζες».
 6. Διαγραφές οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.
 7. Καθορισμός ειδικοτήτων, πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.
 8. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010.
 9. Αποδοχή ένταξης, έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Ανέγερση Νηπιαγωγείου Σούρπης Δήμου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας”.
 10. Υποβολή πρότασης, με τίτλο «Βελτίωση Προσβασιμότητας Γεωργικών & Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων Δ. Αλμυρού” στην Α.Π.: 2467 με Κωδικό 4.3.4/ΕΥΔΠ_89 (1η) πρόσκληση, του Π.Α.Α. 2014-2020, του Μέτρου 4: “Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού” και της Δράσης 4 “Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”.
 11. Έγκριση οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου “Βελτίωση Προσβασιμότητας Γεωργικών & Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων Δ. Αλμυρού”
 12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών στο πλαίσιο της πυροπροστασίας του Δ. Αλμυρού».
 13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών στο πλαίσιο της πυροπροστασίας του Δ. Αλμυρού».
 14. Εξέταση ένστασης της ΑΕΤΕΘ Α.Ε. κατά της αριθ.πρωτ.13951/910/7-7-2017 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Αλμυρού.
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της κ. Λάμπρου Μαρίας για απόδοση στον Δήμο τμήματος γης η οποία βρίσκεται στην 3Β/2002 Πράξη Εφαρμογής.
 16. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ στον Ανθότοπο Αλμυρού.
 17. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών αποψίλωσης,  από την Καρυά έως την Τ.Κ. Ευξεινούπολης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/2011.
 18. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων για Τ.Κ. Κοκκωτών & Κωφών.
 19. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων για Δ.Ε. Ανάβρας.
 20. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων για Δ.Ε. Πτελεού.
 21. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων για Δ.Ε. Σούρπης.
 22. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, του υποέργου (1) του έργου “Ανόρυξη υδρογεωτρήσεων: 1. Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση “Ζηρέλια” 2. Αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης εντός του δάσους “Κουρί” για την αντιπυρική προστασία του.
 23. Δωρεά ενός (1) ηλεκτρονικού συστήματος (VDO), στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας.
 24. Ανάθεση τμημάτων της σύμβασης «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου» μετά από διαπραγμάτευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Ν. 4412/2016.
 25. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων & καλαθοφόρου”, με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
 26. Διατύπωση γνώμης για τα προτεινόμενα μέτρα απαγόρευσης βοσκής στους πίνακες υλοτομίας δημοτικών και διακατεχόμενων δασών του Δήμου Αλμυρού διαχειριστικού έτους 2017.
 27. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Παραγωγική άδεια) στη Μαμούρα Βασιλική του Βασιλείου.
 28. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού.
 29. Επιβολή και καθορισμός διδάκτρων του Δημοτικού Ωδείου Αλμυρού για το Σχολικό έτος 2017- 2018.
 30. Σύσταση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης με τους αναπληρωτές, για την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού  για το Δημοτικό Ωδείο Αλμυρού.
 31. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή φιλαρμονικής σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου
 32. Παραχώρηση άδειας χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου στους αναγνωρισμένους συλλόγους.
 33. Συμπλήρωση της αριθμ. 130/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων για την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων 2017».
 34. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης και του χρόνου ισχύος αυτής, της προμήθειας “Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αλμυρού”, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 & 206 του Ν.4412/2016.
 35. Επιχορήγηση αθλητικών σωματείων – συλλόγων του Δήμου Αλμυρού.

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Καλλές

 
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

triantopoulos
Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.