Νέα ΕΔΕ για τους Ισολογισμούς του Δήμου Αλμυρού και του ΝΠΔΔ με εντολή Δημάρχου | Λαός Του Αλμυρού full screen background image

Νέα ΕΔΕ για τους Ισολογισμούς του Δήμου Αλμυρού και του ΝΠΔΔ με εντολή ΔημάρχουΟ Δήμαρχος Αλμυρού Δημήτρης Κ. Εσερίδης, ως πειθαρχικός προϊστάμενος, εξέδωσε εντολή, για νέα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), σχετικά με τις παρατηρήσεις των Εκθέσεων των Ορκωτών Λογιστών στους Ισολογισμούς του Δήμου Αλμυρού των ετών 2012-2014 και του ΝΠΔΔ των ετών 2011-2014.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 10/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Tα άρθρα 126 έως 132 του Ν. 3528/2007
2. Το άρθρο δεύτερο και πέμπτο του Ν. 4057/2012
3. Την αριθμ: ΔΙΔΑΔ/Φ.58/341/οικ.10874/3-5-2012 εγκύκλιο του
ΥΠ.Δ.Μ.&ΗΔ.
4. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α87)
5. Τα άρθρα 130 και 136 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α 143)
6. Το με αρ. πρ. ΕΜΠοικ.10/11-01-2019 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με αντικείμενο ελέγχου τις παρατηρήσεις των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με:
Α) Τους Ισολογισμούς του Δήμου Αλμυρού χρήσεων 2012 και 2013 και 2014.
Β) Τους Ισολογισμούς του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αλμυρού χρήσεων 2011, 2012, 2013 και 2014.
2. Στο πλαίσιο της ανωτέρω ΕΔΕ να προσδιοριστούν οι ευθύνες των προσώπων που εμπλέκονται καθώς και η διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες έχουν τελεσθεί τα παραπτώματα.
3. Την ΕΔΕ θα διενεργήσει η Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων, με βαθμό Α΄,
4. Η σχετική έκθεση με το πόρισμα της ΕΔΕ θα πρέπει να έχει παραδοθεί στον Πειθαρχικώς Προϊστάμενο, το αργότερο εντός τριάντα ημερών  από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αυτής.

Ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΣΕΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
Αφήστε μια απάντηση