Τι συμβαίνει με τις πιστοποιήσεις-αδειοδοτήσεις Λούνα Παρκ; – Η επόμενη μέρα είναι μέρα ευθύνης
Οι φορείς και έχοντες την εντολή του Λαού, πρέπει να πιέσουν τώρα, που είναι το δημόσιο αίσθημα αφυπνισμένο, ώστε να διορθωθούν οι διαδικασίες πιστοποίησης των Λούνα Παρκ στο καλύτερο.

Στους κανονισμούς λειτουργίας των Λούνα Παρκ στην Ελλάδα, όπως και στον αντίστοιχο κανονισμό του Δήμου Αλμυρού (εισήγηση με Αριθ. Πρωτ 7891, στο άρθρο 10, 2-5-2018, ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 7-5-2018) αναφέρεται ότι: Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις. Στην παράγραφο “θ” αναφέρεται: Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις του Λούνα Παρκ, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του χώρου των εγκαταστάσεών του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του, οπουδήποτε, καθ’ όλη την διάρκεια της εμποροπανήγυρης καθώς και κατά τον χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών, έργων και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του. Σε περίπτωση ατυχήματος υπεύθυνοι για την καταβολή αποζημιώσεων είναι οι οριζόμενοι από την κείμενη νομοθεσία.

Αυτές οι πολύ σημαντικές ευθύνες, αυτές οι πιστοποιήσεις και εγκρίσεις διενεργούνται από ιδιώτες. Δεν σημαίνει ότι με αυτό τον τρόπο προσβάλλουμε τους επιστήμονες που τις διενεργούν, επειδή εμπλέκεται μίσθωσή τους από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Αλλά, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχει και να πιστοποιεί και Δημόσιος φορέας, ως τελική και επιπλέον δικλείδα ασφαλείας.

Ο νόμος 207/67 στο άρθρο 3, προβλέπει ότι αν η δυναμικότητα είναι πάνω από 10-15 ίππους, πρέπει να αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό μέχρι στιγμής, γίνεται κατά δήλωση. Είναι ένα ακόμη στοιχείο που αναμένουμε να εξεταστεί για την περίπτωση του Αλμυρού, αν δηλαδή η δυναμικότητά του είναι πάνω από 15 ίππους.

“Απαλλάσσονται της υποχρεώσεως εφοδιασμού των δια της εν άρθρω 1 του παρόντος αδείας  ή αδειών οι κάτοχοι βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων διαθετουσών μηχανολογικάς εγκαταστάσεις εν  μεν τη περιοχή τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης ισχύος μέχρι και δέκα (10) ίππων καθ’ άπασαν δε την λοιπήν Επικράτειαν μέχρι και δέκα πέντε (15) ίππων. Ούτοι υποχρεούνται  μόνον εις την υποβολήν εις διπλούν υπευθύνου δηλώσεως περί της εγκαταστάσεως και λειτουργίας της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας των, κατά τα καθορισθησόμενα δια των εν άρθρω 6 Β. ∆ιαταγμάτων.

Με λίγα λόγια, ο Δήμος τήρησε τα προβλεπόμενα. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες μας καλύπτουν; Οι γονείς καλυπτόμαστε όταν στα μικρότερης ισχύος μηχανήματα των Λούνα Παρκ, οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί τόσο πολύ;

Ακούει κανείς; Θα μείνουμε στο ό,τι δηλώσεις… είσαι, στο Νόμο του 1967;

Τσιντσίνη Βιβή

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.