Την Δευτέρα η 1η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της νέας δημοτικής αρχής - Λαός Του Αλμυρού

Την Δευτέρα η 1η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της νέας δημοτικής αρχήςΚαλείστε να προσέλθετε  στη 21η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 23η  του μηνός Σεπτεμβρίου  του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας

Δευτέρα  και ώρα 18.30΄ μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

 

 1. 4η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.
 2. 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικον. έτους 2019.
 1. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του Ταμία του Δήμου Αλμυρού για ανάληψη χρημάτων από τις Τράπεζες που έχει καταθέσεις ο Δήμος και η δυνατότητα οπισθογράφησης επιταγών και έκδοσης επιταγών από τις Τράπεζες.
 1. Επιβολή και καθορισμός διδάκτρων του Δημοτικού Ωδείου Αλμυρού.
 2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλμυρού.
 3. Ορισμός εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
 4. Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού.
 5. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Αλμυρού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) με την επωνυμία «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» και το διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.»
 6. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ.3 Ν.3013/2002) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
 7. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών. 
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων.
 9. Σύσταση επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων παραχώρησης περιοδικής χρήσης των δημοτικών ακινήτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 156/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού.
 10. Αναγνώριση της αγροτικής οδού που οδηγεί από το ρυμοτομικό σχέδιο Ευξεινούπολης στην περιοχή Ζερέλια ως κοινόχρηστης.
 11.  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια γερανού για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων».
 12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων Δ. Αλμυρού».
 13. Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή έργων αντιστήριξης στην περιοχή λιμνών Ζερέλια».
 14. Έγκριση κοπής, δύο δέντρων, στην περιοχή Ζερέλια και σε πεζοδρόμιο στην οδό Μπαλτατζή στον Αλμυρό.
 15. Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση  υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σε  διακατεχόμενη δασική έκταση, στη θέση «Λυκόραχη» Τ.Κ. Βρύναινας   Δήμου Αλμυρού στον Κουτσογεωργίου Κων/νο του Γεωργίου.
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του «Αθλητικού Συλλόγου Μαχητικών Τεχνών» οι «ΜΑΧΗΤΕΣ».

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

Τσούτσας  Δημήτριος

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.