ΔΕΥΑΑΛ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ - Λαός Του Αλμυρού

ΔΕΥΑΑΛ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ  Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού δια του παρόντος προς ενημέρωση των καταναλωτών ύδρευσης και αποχέτευσης ανακοινώνει τα εξής:

Η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης Αλμυρού, λειτουργώντας με το θεσμικό πλαίσιο του Ν. 1069/80 ως ΝΠΙΔ αποτελεί μια κοινωφελή επιχείρηση ανταποδοτικού χαρακτήρα και αποτελεί τον κύριο και νόμιμο διαχειριστή των υδατικών πόρων και κυρίως του πόσιμου νερού καθώς και των υγρών αποβλήτων του διευρυμένου καλλικρατικού δήμου Αλμυρού. Η μέριμνα για τη συνεχή ροή νερού στα δίκτυα ύδρευσης και η απρόσκοπτη διανομή του έχει ως αποτέλεσμα να υδροδοτούνται χωρίς διακοπές, ακόμη και σε συνθήκες λειψυδρίας τόσο το πολεοδομικό συγκρότημα Αλμυρού όσο και τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα και οικισμοί. Η συντήρηση του υδρευτικού μας συστήματος σε καθημερινή βάση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων, η αντικατάσταση και επέκταση τμημάτων του υδρευτικού αλλά και αποχετευτικού δικτύου, η λειτουργία και συντήρηση των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και ο συνεχής έλεγχος της ποιότητας  του νερού καθιστά τη ΔΕΥΑ Αλμυρού αποτελεσματική παρά την υποστελέχωση των υπηρεσιών της.

Όλα τα ανωτέρω όμως αναφερόμενα αποτελούν για τη ΔΕΥΑ Αλμυρού ένα πολύ μεγάλο κόστος λειτουργίας και απαιτούν πρωταρχικά, την λειτουργική και οικονομική βιωσιμότητα της Δημοτικής επιχείρησης.

Οι δημότες μας πρέπει να γνωρίζουν πως, ότι καταβάλουν στην επιχείρηση είναι πλήρως ανταποδοτικό, που σημαίνει ότι επιστρέφει στον Δημότη με την παροχή έργου, υπηρεσίας και τελικά ποιότητας ζωής.

  Προκειμένου να αναταχθεί η διαχρονική παθογένεια της εισπραξιμότητας  των οφειλών προς την ΔΕΥΑ Αλμυρού από τους χρήστες των υπηρεσιών και αγαθών, να αποφευχθεί  η επιβολή οικονομικών κυρώσεων και επιβαρύνσεων, αλλά και να εμπεδωθεί το περί δικαίου αίσθημα στους Δημότες καταναλωτές, η Διοίκηση της ΔΕΥΑ Αλμυρού ενημερώνει τους οφειλέτες πελάτες της, να προσέλθουν το ταχύτερον δυνατόν και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31-12-2019 σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 145 Α΄)  άρθρο 6 να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Οι οφειλέτες σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2019 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Αλμυρού έχουν δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές του για ποσά άνω των 500,00 €  και προκαταβολή 10% της οφειλής.

   Οι οφειλές δύναται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις ο αριθμός των οποίων ορίζεται από μια (1) έως εκατό (100). Ανάλογα με τον αριθμό δόσεων που θα συναφθούν παρέχεται ποσοστιαία απαλλαγή σε τόκους, προσαυξήσεις, πρόστιμα ως εξής:
α) Εφάπαξ καταβολή – απαλλαγή κατά ποσοστό 100% (από τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις)
β) Από (2) έως (24) δόσεις – απαλλαγή κατά ποσοστό 80%
γ) Από (25) έως (48) δόσεις – απαλλαγή κατά ποσοστό 70%
δ) Από (49) έως (72) δόσεις – απαλλαγή κατά ποσοστό 60%
ε) Από (73) έως (100) δόσεις – απαλλαγή κατά ποσοστό 50%

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες και δεν μπορεί να είναι μικρότερες των 30 ευρώ, πλην της τελευταίας.
Η καθυστέρηση δόσης συνεπάγεται προσαύξηση κατά ποσοστό 5%.
Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, αν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις

β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,
γ) όσοι δε απολέσουν την παρούσα ρύθμιση δεν θα μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση υπαγωγής σ’ αυτή.

 

Σε περίπτωση που προστεθούν στο υδρόμετρο νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, πέραν των νόμιμων προσαυξήσεων  η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού, έχει το δικαίωμα να λάβει κάθε νόμιμο μέτρο ( κατάσχεση εις χείρας τρίτων) και να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα προκειμένου να εισπράξει τις απαιτήσεις της.

Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβεί ακόμα και στη διακοπή υδροδότησης του ακινήτου.

Σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις δόσεις που θα προέλθουν από τους διακανονισμούς οφείλει να εξοφλεί και τον τρεχούμενο λογαριασμό του.

Η διοίκηση της ΔΕΥΑ Αλμυρού δείχνοντας το κοινωνικό της πρόσωπο, κατανοώντας τη δυσμενή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα νοικοκυριά λόγω της οικονομικής κρίσης με πνεύμα καλής διάθεσης και συνεργασίας καλεί τους δημότες-καταναλωτές να προσέλθουν για τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους διαφορετικά είναι υποχρεωμένη να προβεί σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2422025897, 24220 25935.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.