Ανατέθηκε η απομάκρυνση αμιάντου από το κέντρο του ΑλμυρούΔημοσιεύθηκε σήμερα Πέμπτη 26 Μαρτίου η ανάθεση για την απομάκρυνση αμιάντου από το κέντρο του Αλμυρού, πιο συγκεκριμένα από το κτίριο της δωρεάς Κυριάκου, όπου στεγάζεται η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και το “βοήθεια στο σπίτι”.

Όπως αναφέρει η τεχνική περιγραφή του έργου: πρόκειται για την αποξήλωση και διαχείριση στεγών και στεγάστρων από αμιαντοτσιμέντο που βρίσκονται στα τρία περιγραφόμενα ως ανωτέρω κτίσματα του Δήμου Αλμυρού, συνολικής ενδεικτικής επιφάνειας 73,00 τ.μ. Οι στέγες/στέγαστρα είναι πανταχόθενπροσβάσιμα, σε ύψος το οποίο δεν ξεπερνά τα 3,50 μ., με δυνατότητα στάθμευσης οχήματος, έμπροσθεν των κτισμάτων, προκειμένου να φορτωθούν τα απόβλητα αμιάντουπου θα προκύψουν. Το κόστος διαχείρισης-απομάκρυνσης ανέρχεται περίπου στα 5.000 ευρώ.

Η διαδικασία είναι αρκετά περίπλοκή και απαιτούνται οι παρακάτω δαπανηρές ενέργειες:

1. Σύνταξη και υποβολή του «Σχεδίου Εκτέλεσης Εργασιών» και«Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου» στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας / Τμήμα Περιβάλλοντος και του Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου για τις εργασίες διαχείρισης αμιάντου. Έκδοση άδειας – Έγκρισης σχεδίου εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

2.Αποξήλωση – συσκευασία – σήμανση των υλικών αμιαντοτσιμέντου σύμφωναμε την Κ.Υ.Α. 4229/395/2013 (ΦΕΚ 318/Β/2013).

3. Τελική επιμέτρηση (ζύγιση) των αμιαντούχων αποβλήτων που θα έχουν αποξηλωθεί και η οποία θα γίνει παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας και του Δήμου. Η ζύγιση των αποβλήτων μπορεί να γίνει σε γεφυροπλάστιγγα κοινής αποδοχής

4. Απορρύπανση χώρου και μετρήσεις καθαρότητας χώρου από ίνες αμιάντου σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 4229/395/2013 (ΦΕΚ 318/Β/2013).

5. Έκδοση πιστοποιητικού καθαρότητας χώρου από ίνες αμιάντου (Crearance Certificate) από πιστοποιημένο από τον ΕΣΥΔ κατά ISO 17025 εργαστήριο και χορήγηση του πιστοποιητικού στο Δήμο Αλμυρού σύμφωνα με τηνΚ.Υ.Α.4229/395/2013 (ΦΕΚ 318/Β/2013).

6. Διαχείριση και διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων αμιαντοτσιμέντου που θα προκύψουν από τις εργασίες αποξήλωσης καθώς και τελική διάθεση αυτών σε αδειοδοτημένο χώρο υγειονομικής ταφής αμιάντου σε χώρα της Ε.Ε.7.

Έκδοση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης από το νόμιμο τελικό αποδέκτη (Certificate of Disposal) και χορήγηση του πιστοποιητικού στο Δήμο Αλμυρού.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.