Δολωματικοί ψεκασμοί για δάκο σε Πτελεό, Σούρπη, Αχίλλειο κι Αγ. Θεοδώρους
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους ελαιοκαλλιεργητές των Δ.Κ. Σούρπης, Τ.Κ. Πτελεού, Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Τ.Κ. Αχιλλείου και Αγίου Δημητρίου Αχιλλείου για τα εξής:

Με βάση την αξιολόγηση των ποσοτικών και βιολογικών χαρακτηριστικών του δακοπληθυσμού, που προέκυψαν από τις πληροφορίες του αναρτημένου δικτύου δακοπαγίδων (αριθμό ακμαίων, αναλογία φύλου και αναπαραγωγική ωριμότητα των θηλυκών ακμαίων) σε συνδυασμό με το στάδιο ανάπτυξης του ελαιόκαρπου και τις επικρατούσες – αναμενόμενες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία και ταχύτητα αέρα περιβάλλοντος) κρίνεται απαραίτητη η επέμβαση για την προληπτική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με τη διενέργεια δολωματικού ψεκασμού στις ελαιοκομικές περιοχές των ανωτέρω διοικητικών διαμερισμάτων του Δήμου Αλμυρού.

Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές των παραπάνω περιοχών:
α) να ενημερωθούν για τις ημερομηνίες, που θα πραγματοποιηθεί ο δολωματικός ψεκασμός στις τοποθεσίες που έχουν τα ελαιοκτήματά τους, σύμφωνα με το ημερολογιακό πρόγραμμα του αναδόχου εφαρμογής του δολωματικού ψεκασμού, κ. Χατζηγεωργίου Τιμολέοντος του Δημητρίου, που θα είναι αναρτημένος στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου Δημοτικού Καταστήματος,
β) να φροντίσουν να παρίστανται οι ίδιοι ή εκπρόσωπός τους στα ελαιοκτήματά τους κατά την ημέρα του ψεκασμού και
γ) να μεριμνήσουν για την προσπελασιμότητα τυχόν περιφραγμένων ελαιοκτημάτων τους από τα συνεργεία ψεκασμού και
δ) να προβούν στην κοπή των ζιζανίων από τα ελειοκτήματά τους
για την αποτελεσματική εφαρμογή του δολωματικού ψεκασμού σε όλα τα ελαιοκτήματα, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δακοκτονίας της Υπηρεσίας.

Επίσης, ενημερώνονται οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, που έχουν εγκαταστάσεις σε τοποθεσίες που θα εφαρμοστεί ο δολωματικός ψεκασμός, να περιορίσουν τα ποίμνια και τα μελίσσια τους κατά τις ημέρες ψεκασμού σύμφωνα με το ανωτέρω ημερολογιακό πρόγραμμα.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.