Σε αργία τίθεται ο υπόλογος υπάλληλος του Δήμου για τα 440.000 ευρώ του 2011 - Λαός Του Αλμυρού

Σε αργία τίθεται ο υπόλογος υπάλληλος του Δήμου για τα 440.000 ευρώ του 2011εφημ. Λαός του Αλμυρού – έκδοση 12-9-2020

Εξελίξεις στην υπόθεση ελλείμματος του ταμείου του Αλμυρού

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020, αναρτήθηκε η απόφαση του Δημάρχου Αλμυρού βάσει της οποίας τίθεται σε αργία ο υπόλογος υπάλληλος του Δήμου Αλμυρού για το έλλειμμα στο ταμείο του Δήμου.

Βάσει των άρθρων 107 για την αυτοδίκαιη θέση σε αργία και 109 για τις συνέπειες της αργίας του Ν.3584/2007 ο δήμαρχος Αλμυρού αποφασίζει:

Μετά την αριθμ. 3/01-09-2020 απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Α ́ και Β ́Βαθμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, περί επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης στο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Αλμυρού ___, Κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, η οποία μας κοινοποιήθηκε στις 10/09/2020, διαπιστώνει την αυτοδίκαιη θέση σε αργία του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Αλμυρού, ___, Κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, από 10/09/2020, δηλαδή από την ημέρα που μας κοινοποιήθηκε η ανωτέρω πειθαρχική απόφαση. Η αυτοδίκαιη αργία του υπαλλήλου λήγει την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή την ημέρα που δημοσιεύτηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον έχει ασκηθεί προσφυγή. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντά του, εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί σε αργία. 2.Ο παραπάνω υπάλληλος κατά το διάστημα της αργίας θα απέχει από την άσκηση των κύριων και παρεπόμενων καθηκόντων του και θα ισχύουν, επίσης,για την περίπτωση αυτού οι διατάξεις των άρθρων 38 -42 του Ν. 3584/2007. Αλμυρός,10/09/2020 Αριθμ. Πρωτ: 13900

3. Οι αποδοχές του κατά το παραπάνω διάστημα θα ρυθμιστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 109 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

(Άρθρο 109: Συνέπειες αργίας. 1. Ο υπάλληλος ο οποίος τελεί σε κατάσταση αργίας απέχει από την άσκηση των κύριων και παρεπόμενων καθηκόντων του. 2. Στον υπάλληλο που τελεί σε κατάσταση αργίας καταβάλλεται το ήμισυ των αποδοχών του. Το υπόλοιπο ήμισυ ή μέρος αυτού μπορεί να αποδοθεί σε αυτόν, μετά από ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον απαλλαγεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή κατώτερη από την οριστική παύση. Εάν ο υπάλληλος απαλλαγεί από κάθε πειθαρχική ευθύνη ή αποδειχθεί αβάσιμη η υπόνοια για άτακτη διαχείριση, επιστρέφεται το μέρος των αποδοχών του που παρακρατήθηκε. 3. Ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεν δικαιούται αποδοχές αργίας. 4. Οι διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του παρόντος Κώδικα εφαρμόζονται και κατά τη διάρκεια της αργίας.)

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.