Έγκριση αναδόχου για την αποκατάσταση διαβάσεων στον Ξηριά μετά τον Ιανό


Στην δεύτερη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμυρού, χθες Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, ανάμεσα σε 5 συμμετέχοντες, για την αποκατάσταση των διαβάσεων στον Ξηριά, μετά τις καταστροφές που προξένησε ο Ιανός στο πέρασμά του και αντί του ποσού των 235.000 ευρώ. Από τη συνεδρίαση απουσίασαν τα μέλη κ. Δημήτρης Εσερίδης και κ. Καραγεώργος Αριστείδης.

Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής αναφέρει:

  1. Εγκρίνει (η οικονομική επιτροπή) το πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η εργοληπτική επιχείρηση «ΛΕΩΝ ΑΤΕ », με ποσοστό έκπτωσης δώδεκα και είκοσι τοις εκατό (12,20%).
  2. Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης «Αποκατάσταση διαβάσεων ΞΗΡΙΑ, από την θεομηνία ΙΑΝΟΣ», αντί του ποσού των (235.063,16) ευρώ, πλέον του νόμιμου ΦΠΑ, μετά από διαπραγμάτευση σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ και 32Α παρ. β του Ν. 4412/16, για λόγους ανωτέρας βίας, όπως περιγράφονται στην αριθ. 322/2020 (ΑΔΑ:6103ΩΨ7-ΧΥΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

(η φωτογραφία είναι αρχείου, από τις εργασίες της Αντιπεριφέρειας Μαγνησίας για τον καθαρισμό του Ξηριά)

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.