Έγκριση επενδυτικού δανείου ενός εκατομμυρίου για την ανέγερση του 5ου Νηπιαγωγείου Αλμυρού
Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού για τη χορήγηση επενδυτικού δανείου στο Δήμο Αλμυρού, συνολικού ποσού 1.001.745,00 €, για την εκτέλεση του έργου: «Ανέγερση 5ουΝηπιαγωγείου του Δήμου Αλμυρού».

Πιο συγκεκριμένα αποδέχεται όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείωνμε την αριθ. 3725-9/14-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΞΟ469ΗΗ7-9ΔΦ) απόφασή του, στην οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου στο Δήμο Αλμυρού, συνολικού ποσού 1.001.745,00 €, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», για την εκτέλεση του έργου: «Ανέγερση 5ουΝηπιαγωγείου του Δήμου Αλμυρού»ως εξής:

 Επιτόκιο χορήγησης:

• Σταθερό (ενδεικτικό) 1,91% για το 50%από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα,καθώς το ακριβές επιτόκιο από πόρους της ΕΤΕπ θα καθορίζεται κατά την ανάληψη του ποσού από την ΕΤΕπ.

• Σταθερό επιτόκιο 3,10%, για το 50% από το Τ.Π και Δανείων,ανεξάρτητα από το χρόνο συνομολόγησης καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.