Δήμος Αλμυρού: Οι αγροτικοί δρόμοι που θα γίνουν βάσει της έγκρισης μελέτης των δυο εκατομμυρίων ευρώ
Αναρτήθηκε η έγκριση μελέτης της δημόσιας σύμβασης «Κατασκευή δικτύου Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αλμυρού» και η έγκριση συμμετοχής του Δήμου, στην πρόσκληση με κωδικό ΑΤΟ5 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», και τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» προϋπολογισμού 2.026.000,00 ευρώ.

Η προτεινόμενη πράξη αφορά επεμβάσεις σε αγροτικούς δρόμους που εξυπηρετούν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε συνολικό μήκος 15.840 μέτρα.

Οι αγροτικοί δρόμοι στους οποίους θα γίνουν παρεμβάσεις αφορούν στα κάτωθι σημεία:

  • Στην Τ.Κ. Κροκίου (μήκος παρέμβασης 3.340 μ.)
  • -Στον αγροτικό δρόμο που είναι κάθετος στον Επαρχιακό δρόμο προς Νεοχωράκι (μήκος παρέμβασης 1.030 μ)
  • -Στον αγροτικό δρόμο στην περιοχή Καράγκιολ (μήκος επέμβασης 3.300 μ.)
  • -Στον αγροτικό δρόμο Ευξεινούπολης –Λιμνοδεξαμενής (μήκος επέμβασης 4.600 μ.)
  • -Στον αγροτικό δρόμο στην περιοχή Χαιδαρλή που ενώνει την Πέρδικα με τα Ρουσέικα (μήκος επέμβασης 3.570,00 μ.)

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν για τον κάθε αγροτικό δρόμο είναι οι εξής:

α. Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4.

β. Κατασκευή επιχώματος οδού, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00.

γ. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ. από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.

δ. Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0

ε. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m, με χρήση κοινής ασφάλτου.

στ. Κατασκευή οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης

ζ. Κατασκευή χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, ικανότητας συγκράτησης Ν2, σφοδρότητας πρόσκρουσης Α και λειτουργικού πλάτους W5.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.