Τα προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΣημαντικά έργα με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η χρηματοδότηση από τους πόρους της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μεταμορφώσει την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε διάφορους τομείς, συμβάλλοντας σε σημαντικό βαθμό στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων της, την πολιτιστική-τουριστική της προβολή, την αειφορία και την πράσινη ανάπτυξη.

Σήμερα θεωρήσαμε σκόπιμο να αναφερθούμε στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Πολιτικής Συνοχής και στα οποία συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 1. Στο πρόγραμμα Innogrow/Interreg, η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι επικεφαλής εταίρος, ενώ συμμετέχουν εταίροι από άλλες επτά χώρες. Στόχος του έργου είναι η αύξηση της ικανότητας των αρμοδίων περιφερειακών αυτοδιοικήσεων/εθνικών φορέων να υλοποιήσουν πολιτικές ανταγωνιστικότητας για τις ΜΜΕ της υπαίθρου, με υιοθέτηση καινοτόμων παραγωγικών διαδικασιών και τεχνολογιών και ίδρυση start-ups βασισμένα σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα.
  Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε σε τρία διαπεριφερειακά σεμινάρια, δύο επισκέψεις μελέτης και πάνω από πενήντα συναντήσεις με φορείς για ανταλλαγή εμπειριών και πρότυπων πρακτικών μεταξύ των εταίρων. Διοργάνωσε συναντήσεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από τον αγροτικό τομέα, κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες γνώρισαν καινοτόμες τεχνολογίες όπως η γεωργία ακριβείας και τα λειτουργικά τρόφιμα. Ιδρύθηκε το Κέντρο Νεανικής Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας που εξετάζει τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου που δημιούργησε το Πανεπιστήμιο του Νιουκάστλ στο πλαίσιο του έργου για την αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών επιχειρήσεων.
 2. Στο έργο WetMainAreas Προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη υγροτόπων, γίνονται δράσεις προκειμένου να αναπτυχθεί συνεργασία για τη διασύνδεση των οικοσυστημάτων και της αειφορίας για τους υγροτόπους της βαλκανικής Μεσογείου. Στόχος η προστασία των περιοχών αυτών, κυρίως των μικρότερων που είναι εκτός προστατευόμενων περιοχών, η διατήρηση και προβολή της φυσικής και πολιτιστικής αξίας τους, η προώθηση του αειφόρου τουρισμού. Για το έργο αυτό, η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε σε καταγραφή των 91 υγροτόπων της περιοχής της σε έκδοση οδηγού με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, χαρτογράφησε και δρομολογήθηκε η προστασία των 88 υγροτόπων που αποτελούν εθνικά και ευρωπαϊκά σημεία αναφοράς υψηλής περιβαλλοντικής, βιολογικής και πολιτιστικής αξίας.
 3. CONDEREFF-Περιφερειακές πολιτικές για διαχείριση και διάθεση απορριμάτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Ένα σημαντικό έργο που αφορά τα «πράσινα» πρωτόκολλα στη διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφή, κατασκευή και κατεδάφιση και τη μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία μέσω της ανακύκλωσης. Από επτά χώρες προέρχονταν οι εταίροι.
 4. MED Greenhouses-Πράσινη ανάπτυξη μέσω της κεφαλαιοποίησης καινοτόμων θερμοκηπίων. Στόχος του έργου ήταν η αξιολόγηση τη σύνδεσης των υγρτόπων του BalkanMed προκειμένου να βελτιωθεί η γνώση για την οικολογική σύνδεση και την ενσωμάτωση των διακρατικών οικοσυστημάτων των Βαλκανίων, όπως επίσης και σχέδια πολιτικής και δράσης για την ολοκλήρωση και τη βιωσιμότητά τους. Οι εταίροι του έργου ήταν από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Γαλλία, την Κύπρο, την Ισπανία και την Ιταλία. Καταγράφηκαν τα προβλήματα του αγροτικού τομέα σε επίπεδο περιφερειών της Μεσογείου, ενισχύθηκε το υφιστάμενο πλαίσιο για οικο-καινοτόμες επενδύσεις, βρέθηκε στο επίκεντρο της δράσης η βιώσιμη αγροτική παραγωγή και η πράσινη ανάπτυξη, δημιουργήθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για τη λειτουργία κι εγκατάσταση καινοτόμων θερμοκηπίων Med Greenhouses.
 5. EnerNETMob-Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για υπεραστικές και διατροπικές μεταφορές χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Πρόκειται για μια διαπεριφερειακή πολιτική για τις ηλεκτρικές μεταφορές κατά την οποία η Περιφέρεια Θεσσαλίας απέκτησε το πρώτο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο για μετακίνηση υπηρεσιακών παραγόντων. Επόμενος στόχος η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε δημόσιους χώρους όλης της Θεσσαλίας.
 6. INNOPROVEMENT. Επιδίωξη η βελτίωση των χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στοχεύουν στις δραστηριότητες καινοτομίας για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις που θέτει η νέα βιομηχανική εποχή.
 7. OptiWaMag: Έργο αναφορικά με τη βελτίωση των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων διαχείρισης αποβλήτων σε αστικούς χώρους και νοικοκυριά, τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών αποβλήτων, την ανάπτυξη ευφυούς εξοπλισμού για τη συλλογή τους.
 8. Qualify. Στόχος του έργου ήταν να εξετάσει κατά πόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ εισάγουν πτυχές ποιότητας, πρόληψης της απάτης και γνησιότητας. Η αύξηση, βελτίωση διαδικασιών ποιότητας και αυθεντικότητας των προϊόντων για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον αγροδιατροφικό τομέα χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο έργο στο οποίο συμμετείχαν εταίροι από έξι χώρες (Ισπανία, Αυστρία, Σλοβενία, Ελλάδα, Εσθονία, Βουλγαρία).
 9. AREPO. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής και γαστρονομικής κληρονομιάς, για την προώθηση και προστασία των προϊόντων ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ). Στο επίκεντρο της στρατηγικής η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας της κάθε περιοχής που αντιπροσωπεύουν οι Γεωγραφικές Ενδείξεις. Επτά ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν με 31 εταίρους. Από την Ελλάδα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας.
 10. ΟPTITRANS: για τη βελτίωση των πολιτικών των δημόσιων μεταφορών για πράσινη κινητικότητα, για μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
 11. FINCH: για την προστασία, ανάδειξη και εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την υποστήριξη χρηματοδοτικών εργαλείων. Εδώ, όπως έχουμε αναφέρει σε παλιότερο δημοσίευμά μας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ως εταίρος του έργου, παρουσίασε τις καλές πρακτικές που έχει προκρίνει κι αφορούν δύο εμβληματικά έργα, αυτό των υποθαλάσσιων μουσείων και του αρχαίου θεάτρου Λάρισας.
 12. RESOURCE-Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση των φυσικών πόρων με προτεραιότητα τη στήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών των οποίων η δραστηριότητα σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των φυσικών πόρων. Μεταξύ των άλλων, στους στόχους του έργου συμπεριλαμβάνεται η εφαρμογή άρδευσης ακριβείας, η πρόβλεψη ασθενειών στις καλλιέργειες και η εφαρμογή κωδικών ορθών γεωργικών πρακτικών.
 13. BLEUTOURTMED C3-Θαλάσσιος τουρισμός στη Μεσόγειο. Όπως το φανερώνει και το όνομα, η κοινότητα med sustainable tourism συγκεντρώνει 14 έργα τα οποία εστιάζονται στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου και υπεύθυνου θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή της Μεσογείου, με σεβασμό στο περιβάλλον και τη μεσογειακή ταυτότητα.
 14. WINTER MED: Δίνεται έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στα νησιά της Μεσογείου, ώστε από το τρίπτυχο «καλοκαίρι-ήλιος-θάλασσα- να περάσουμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο που θα αξιοποιεί τον πολιτιστικό πλούτο των νησιωτικών περιοχών για τουρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
 15. BLUE MED: Βέλτιστες πρακτικές για την προστασία και την ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στη λειτουργία ενάλιων επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων. Ήδη, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει εγκαινιαστεί το περασμένο καλοκαίρι ο ενάλιος αρχαιολογικός χώρος στην Περιστέρα Αλοννήσου (ναυάγιο κλασικών χρόνων), τον «Παρθενώνας των ναυαγίων» που θεωρείται το αρχαιότερο επισκέψιμο ναυάγιο στον κόσμο και στο έργο συμπεριλαμβάνονται ακόμη τρία υποβρύχια μουσεία: στο ακρωτήριο Τηλέγραφος Νηών Σούρπης (ναυάγιο υστερορωμαϊκών χρόνων), στην Κίκυνθο Αμαλιάπολης (ναυάγιο βυζαντινών χρόνων) και στο ακρωτήριο Γλάρου Νηών/Σούρπης (ναυάγιο βυζαντινών χρόνων και άλλες ενάλιες αρχαιότητες-δύο μικροπεριοχές επίσκεψης).
 16. ΕΜΟBICITY, σχετικά με την ανάπτυξη της ηλεκτροκινητικότητας και κατ’ επέκταση την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στην πόλη.
 17. Responsible MED-Μεσογειακή εταιρική κοινωνική ευθύνη: αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών που θα ωθήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη πολιτικών και τη βελτιωμένη διακυβέρνηση, παροχή των εργαλείων στις δημόσιες αρχές για την οικοδόμηση ή υλοποίηση πολιτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
 18. Pays Med Urban: η υψηλή ποιότητα του τοπίου ως βασικό στοιχείο για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των αστικών περιοχών της Μεσογείου. Η δράση αυτή έχει να κάνει με τους περιαστικούς ανοικτούς χώρους που τυγχάνουν ορθής διαχείρισης προσδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις λειτουργίες του τοπίου της περιαστικής γεωργίας.
 19. Move on Green: Στοχεύει στο ρόλο των αειφόρων μεταφορών για την ισόρροπη ανάπτυξη των αγροτικών κι απομακρυσμένων από τα αστικά κέντρα περιοχών, στη βελτίωση των βιώσιμων μεταφορών σε αγροτικές κι ορεινές περιοχές.
 20. Mild home: Οι «ήπιες» κατοικίες συνδυάζουν μεγάλες τεχνολογικές δυνατότητες, μικρή κατανάλωση ενέργειας και σχεδόν μηδενικές εκπομπές ενέργειας με προσιτές λειτουργικές δαπάνες. Το έργο ανέλυσε και σχεδίασε την κατασκευή «ήπιων» κατοικιών σε οκτώ Δήμους της νοτιοανατολικής Ευρώπης
 21. Model Forest: Αναφερόμαστε στο πρότυπο δάσος. Η ανάδειξη του δάσους της Σκοπέλου ως πρότυπο αποτέλεσε τον κεντρικό σκοπό του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος.
 22. 2BPARKS για τη δημιουργική βιώσιμη διαχείριση, διακρατική στρατηγική μάρκετινγκ και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Εδώ επίκεντρο είναι η ενίσχυση της τοπικής συμμετοχικότητας και της συμμετοχικής διακυβέρνησης, της προώθησης της εναλλακτικής τουριστικής ανάπτυξης της λίμνης Κάρλας και την προβολή της περιοχής ως προορισμού υψηλού περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, ερευνητικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Η Κάρλα ως σημαντικός εναλλακτικός τουριστικός προορισμός μπορεί να ενισχύσει σημαντικά το τουριστικό προϊόν της περιφέρειάς μας.
 23. For ever Young για την υποστήριξη ανταγωνιστικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης στον τουριστικό τομέα.
 24. Μodeland. Το έργο αυτό επιχείρησε να αναγνωρίσει τα κοινά σημεία και προβλήματα των μεσογειακών αγροτικών τοπίων, την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, των τοπικών παραγόντων και φορέων αγροτικών περιοχών σε θέματα ανάπτυξης και προστασίας του τοπίου ως φυσικό και πολιτιστικό πόρο. Η προστασία των τοπίων συνεπάγεται βελτίωση της ποιότητας ζωής κι αύξηση της ελκυστικότητας των μεσογειακών αγροτικών περιοχών που βασίζεται στον αειφόρο τουρισμό.
 25. Sigma for water. Αυτό το πρόγραμμα αποσκοπεί στη συνεργασία εταίρων για ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων σχετικά με την αξιοποίηση νέων λιμνών και υγροτόπων, την ενθάρρυνση βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.
 26. Smart water. Αφορά τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. Αναπτύχθηκε μια «έξυπνη» διαδικτυακή εφαρμογή και εργαλείο το οποίο σε πραγματικό χρόνο θα προβλέπει την εξέλιξη ενός κινδύνου, όπως για παράδειγμα ενός φαινομένου πλημμύρας ή πυρκαγιάς. Αυτό το εργαλείο πιλοτικά εγκαταστάθηκε στην Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 27. Sort-Ενήλικες σε αμοιβαίο τουρισμό, για την παρακίνηση ηλικιωμένων πολιτών να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες, να υποστηριχθεί η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, να ενθαρρυνθεί η διακρατική συνεργασία φορέων για τον τουρισμό.
 28. SY_CULTour, για την προώθηση του αγροτουρισμού ως εναλλακτική πηγή εσόδων των κατοίκων των απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών.
 29. Villages. Στο επίκεντρο ξανά η βιώσιμη ανάπτυξη στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των τοπικών κοινοτήτων στις μειονεκτικές αγροτικές μεσογειακές περιοχές.
 30. Winnovate: Δράση για τον συντονισμό δημοσίων πολιτικών στον τομέα της ασύρματης δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχουσών περιφερειών, διάδοση των καινοτόμων WiFi ή WiMAX εφαρμογών και δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου στήριξης στους τοπικούς οικονομικούς φορείς.
 31. ENERSCAPES. Στόχος του έργου η εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ στην περιοχή του Αλμυρού σε θέσεις που δεν θίγουν τα τοπία της περιοχής και την παραγωγικότητα των αγροτικών εδαφών, η εξασφάλιση της αποδοτικότητας και βιωσιμότητας των μονάδων ΑΠΕ που εγκαθίσταται στην περιοχή του Αλμυρού, η προώθηση εταιρικών σχημάτων με έμφαση σε πρωτοβουλίες παραγωγής βιομάζας με αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων και ενεργειακών φυτών.
 32. Eufofinet για τη διάδοση και υιοθέτηση καλών πρακτικών σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών.
 33. Europe Direct. Δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης.
 34. EU SPi-Κοινωνική πρόοδος στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε σε πιλοτικό έργο που αφορά στον ευρωπαϊκό δείκτη κοινωνικής προόδου ο οποίος απεικονίζει την περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση μιας περιοχής.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.