Δήμος Αλμυρού: Αποδοχή επιχορηγήσεων από ΥΠΕΣ ύψους 362.500 ευρώΗ οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλμυρού, αποδέχθηκε σε συνεδρίασή της την Πέμπτη 13 Μαΐου, δυο επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, η μία ύψους 62.500 ευρώ και λόγω covid και η δεύτερη ύψους 300.000 ευρώ για την αντιμετώπιση θεομηνιών. Ακολουθούν οι αποφάσεις όπως δημοσιεύθηκαν:

Η οικονομική επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα και αποδέχεται επιχορήγηση ποσού εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (62.500,00) €, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 22848/26-03-2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν λόγω του Covid-19,.

Η οικονομική επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα και αποδέχεται επιχορήγηση ποσού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00) €, σύμφωναμε την αριθ. πρωτ. 22867/26-03-2021 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ 9ΞΙΓ46ΜΤΛ6-ΟΞΧ),για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.