Την Τετάρτη η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού – Τα θέματαΔημοσιεύουμε τα θέματα της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, όπως ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Τσούτσα με Δελτίο Τύπου:

Καλείστε στην 6η Τακτική Συνεδρίαση, την 26η του μηνός  Μαΐου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. την 26η του μηνός  Μαΐου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. Το σύστημα θα ανοίξει για συνδέσεις στις 18:00 μ.μ.

Η Συνεδρίασηθα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), σύμφωνα με την ΠΝΠ ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020, άρθρο. 10, παρ. 1 και το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ. ΕΣ., την με αριθ. 40/2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, (Αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020—ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), καθώς και με την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, (αριθ. πρωτ. 33282/29-5-2020 – ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ6ΜΤΛ6-ΑΨ7), με τα παρακάτω θέματα:

 1. 2η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, τρέχοντος έτους.
 2. 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου, τρέχοντος οικονομικού έτους.
 3. Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αλμυρού έτους 2021.
 4. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου, για το Α΄ τρίμηνο 2021.
 5. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού.
 6. Έγκριση της αριθ. 28/2021 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού περί: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1/2021 απόφασης με θέμα «Τιμολόγιο ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης έτους 2021»
 7. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού του Κληροδοτήματος «Μαρίας Κυριάκου» οικον. έτους 2020.
 8. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού του Κληροδοτήματος «Ευάγγελου Αργυρόπουλου» οικον. έτους 2020.
 9. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού του Κληροδοτήματος «Αγγελικής  Τσούκα» οικον. έτους 2020
 10. Διατύπωση γνώμης επί της Μ.Π.Ε. για την κατασκευή και λειτουργία Φ/Β σταθμού ισχύος 86,6176 MW σε γήπεδο έκτασης 702.500 τ.μ. στη θέση «ΓΕΛΕΣΛΕΡ» Νεοχωρακίου της Δ.Ε. Αλμυρού, του Δ. Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 11. Διατύπωση γνώμης επί της Μ.Π.Ε. για την κατασκευή και εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 19,996875 MW στη θέση «Στρεβάδια» της Κοινότητας Αλμυρού της Δ.Ε. Αλμυρού, του Δ. Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.