Ανάδοχος για το έργο επίστρωσης ταρτάν στο στάδιο ΑλμυρούΑναδείχθηκε ανάδοχος για το έργο επίστρωσης ταρτάν στο στάδιο «Αθανάσιος Ραγάζος» Αλμυρού. Η απόφαση πάρθηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμυρού. Με προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής έγινε η «Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης Επίστρωση δαπέδου στο Δημοτικό Στάδιο Αλμυρού, προϋπολογισμού δαπάνης 470.000 € με ΦΠΑ». Η απόφαση κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους στις 24-05-2021 μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ . Κατά της απόφασης υπήρχε δυνατότητα ενστάσεων δέκα ημερών σύμφωνα με το νόμο 4412/2016. Στις 17-6-2021 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να αναδείξει τον νέο προσωρινό ανάδοχο βάσει των νέων δεδομένων. Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο και έτσι εγκρίθηκε η ανάδειξη αναδόχου για αυτή τη σύμβαση που αφορά μια σημαντική παρέμβαση στο στάδιο της πόλης του Αλμυρού.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.