ΣΧΟΑΑΠ Πτελεού: Επιτρεπτές εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας και από βιοκαύσιμα

Αναρτήθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε η τροποποίηση για του ΣΧΟΑΑΠ για τον πρώην Δήμο Πτελεού. Δημοσιεύουμε περιληπτικά μερικές από τις σημαντικές τροποποιήσεις:

Στο άρθρο 5 , «Γενικές και Μεταβατικές διατάξεις η παρ. Α.5, σελίδα 2551 του ΦΕΚ τροποποιείται ως εξής: «Σε όλες τις περιοχές επιτρέπονται εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής ήπιων πηγών ενέργειας (ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής, φωτοβολταϊκής ενέργειας, ενέργειας από βιοκαύσιμα και λοιπές ανάλογες εγκαταστάσεις) μετεωρολογικών, γεωδυναμικών και συναφών σταθμών και εγκαταστάσεων λήψης δεδομένων.».

Η παρ. Α.6, σελίδα 2551 του ΦΕΚ, τροποποιείται ως εξής: «Απαγορεύεται κάθε δόμηση εκατέρωθεν του άξονα γραμμής μεταφοράς ενέργειας 150 KV και 400 KV και των πυλώνων της σε ζώνη πλάτους 25 + 25 = 50 μ εκατέρωθεν χωρίς έγκριση από τον αρμόδιο φορέα».
β) Αντικαθίσταται η παρ. Α.7, σελίδα 2551 του ΦΕΚ, ως εξής: «Επιβάλλεται η οριοθέτηση των ρεμάτων της περιοχής. Στα ρέματα, εφόσον δεν υπάγονται σε δυσμενέστερες διατάξεις, η τοποθέτηση των οικοδομών θα γίνεται σύμφωνα με τον Ν.4258/2014 «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Μέχρι την οριοθέτηση της κοίτης τυχόν διερχομένων μικρών ρεμάτων, τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στις ζώνες ΠΕΠ της παρούσας, η τοποθέτηση των κτισμάτων, που επιτρέπονται ως ειδικές χρήσεις γης στην κατά περίπτωση ζώνη εκτός σχεδίου, πρέπει να γίνεται σε απόσταση που ορίζεται από την εκάστοτε οριζόμενη νομοθεσία».
γ) Μετά την παρ. Β.1.γ.ββ στην σελίδα 2552 του ΦΕΚ, προστίθεται: «Η παραπάνω δυνατότητα ισχύει και σε περίπτωση διαφορετικού γηπέδου, ακόμη και μη όμορου, όταν η επέκταση ή ο εκσυγχρονισμός αποτελεί αναπόσπαστο και λειτουργικό τμήμα της ήδη υπάρχουσας δραστηριότητας σύμφωνα με την γνωμοδότηση του αρμόδιου φορέα».

Στις επιτρεπόμενες χρήσεις έγινε πρόβλεψη για καταλύματα έως 100 κλίνες, κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης και κτίρια, γήπεδα φύλαξης σκαφών. Στην υπόλοιπη περιοχή της Π.Ε. Πτελεού, εξαιρουμένων των περιοχών του Πολεοδομικού Κέντρου γίνεται πρόβλεψη για πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου

Στην παρ. Β.1., του άρθρου 3, σελίδα 2543 του ΦΕΚ, η φράση «Δημιουργία υποδοχέων των θαλάσσιων μεταφορών», τροποποιείται ως εξής: «Δημιουργία υποδοχέων των θαλάσσιων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μαρίνας, μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις»

Η ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναφέρεται και στις θετικές γνωμοδοτήσεις των τοπικών συμβουλίων Πτελεού, Αγίων Θεοδώρων, Αχιλλείου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με αποφάσεις τους του 2021.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.