Πρόσληψη για τη θηρευτική περίοδο 2021-2022 από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αλμυρού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιούμε ότι ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλμυρού θα προβεί στην πρόσληψη δυο ατόμων για τη θηρευτική περίοδο 2021-2022 (αντικείμενο παραλαβή και διεκπεραίωση αδειών θήρας-εργασίες γραφείου).

Αιτήσεις των ενδιαφερομένων γίνονται δεκτές μέχρι τις 8 Αυγούστου 2021 και ώρα 14:00 από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ ΣΤΕΛΙΟ (τηλ. Πληροφ. 6972673512).

Α/ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  1. Να είναι Έλληνες πολίτες, να έχουν ελληνική ιθαγένεια και να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (ΥΠΟΒΟΛΗ Φ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ).
  2. Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου (ΥΠΟΒΟΛΗ Φ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ)
  3. Να είναι γνώστες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ΥΠΟΒΟΛΗ Φ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ)
  4. Να είναι γνώστες Λογιστικών (ΥΠΟΒΟΛΗ Φ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ)
  5. Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή που συνεπάγεται κατά το νόμο στέρηση της ικανότητας διορισμού ως Δημοσίου Διοικητικού υπαλλήλου (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ)
  6. (για άρρενες) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλαγεί από αυτές νόμιμα (ΥΠΟΒΟΛΗ Φ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ)
  7. Να κατάγονται κατά προτίμηση από τον Δήμο Αλμυρού, (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ)
  8. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (ΥΠΟΒΟΛΗ Φ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ)
  9. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Δ.Ο.Υ. ιδίου η βεβαίωση μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης
  10. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί υπόψη τουλάχιστον για το ένα άτομο λόγω φύσης του αντικειμένου και γνώσης της νομοθεσίας περί έκδοσης αδειών θήρας.

Β/  ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Καθορίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την πρόσληψη (ωράριο εναλλακτικό ήτοι 09:00-13:00 και 18:00-20:00) διάρκεια απασχόλησης το ανώτερο έως τρεις μήνες από την έναρξη και ημέρες εργασίας την εβδομάδα σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες με απόφαση του Προέδρου κατά περίπτωση.

Γ/ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων – αιτήσεις που θα έχουν περίπου δικ/κά για την επιλογή θα γίνει κλήρωση.

Δ/ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΙΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΟΤΟΣ ΝΩΝΤΑΣ

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.