Προμήθεια εξοπλισμού και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων του ΚΤΕΛΕγκρίθηκε μελέτη για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ρήγα Φεραίου».

Η απόφαση πάρθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου που συνεδρίασε στις 30 Μαρτίου. Ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Νασίκας εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συνέταξε μελέτη για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ρήγα Φεραίου».

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρόσκλησης V του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων στεγάστρων στάσεων, για την εξυπηρέτηση των επιβατών των αστικών λεωφορείων του Δήμου Ρήγα Φεραίου, 2 αποσκοπώντας στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ασφαλή μετακίνηση και την προστασία των επιβατών από τις εκάστοτε επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου διαθέτει υπεραστική συγκοινωνία για την εξυπηρέτηση των δημοτών του (χρήση του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ), και στο πλαίσιο της πιο πάνω Πρόσκλησης του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», προτίθεται να προμηθευτεί και να τοποθετήσει σε επιλεγμένα σημεία στέγαστρα για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Η δαπάνη της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 14.500,00 € με το ΦΠΑ, και θα χρηματοδοτηθεί από επιχορήγηση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.