Πρόταση για ενίσχυση των γεωτρήσεων, αναβάθμιση των υποδομών άρδευσης, και μείωση της κατανάλωσης ενέργειαςΣε πρόσφατη συνεδρίασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού συζήτησε το θέμα «Υποβολή πρότασης με τίτλο «Σύστημα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων άρδευσης Δήμου Αλμυρού» στην Πρόσκληση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020».

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ευάγγελος Χατζηκυριάκος εισηγούμενος το θέμα, εξέθεσε στην Επιτροπή τα ακόλουθα:

Στις 23/12/2021 δημοσιεύθηκε ανοιχτή Πρόσκληση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» για τη δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», και του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» του ΠΑΑ 2014 – 2020. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της χώρας.

Κύριος στόχος της ανωτέρω πρόσκλησης είναι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, εφόσον οι εγγειοβελτιωτικές υποδομές αφορούν έργα τα οποία υλοποιούνται στην βάση κανονιστικών περιορισμών (κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους) για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για την ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας.

Πρώτης προτεραιότητας είναι τα έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας. Στηρίζεται επίσης η υλοποίηση τεχνικών έργων όπως η ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Η καλύτερη παρακολούθηση της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού καθώς και ο έλεγχος των εφαρμοζόμενων μεθόδων άρδευσης, συμβάλει στη μείωση των απολήψεων νερού και στη βελτίωση της αποδοτικότητας του νερού.

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει εκπονηθεί μελέτη με τίτλο “Σύστημα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων άρδευσης Δήμου Αλμυρού” που αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σύγχρονου εξοπλισμού σε σημεία του αρδευτικού δικτύου του Δήμου, στόχος είναι να επιτευχθεί η ενίσχυση των υφιστάμενων Γεωτρήσεων / Αντλιοστασίων, η αναβάθμιση των υποδομών άρδευσης, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και υδάτων και ο έλεγχος των διαρροών νερού.

Συγκεκριμένα το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει

την:

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έξι (6) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Άρδευσης (ΤΣΕΑ) στις Γεωτρήσεις και στα Αντλιοστάσια για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη) στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου.

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου στον Δήμο. Στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λογισμικών του συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού, καθώς και η ενσωμάτωση των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Άρδευσης σε μία ενιαία

βάση λήψης των σημάτων.

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός σταθμού μέτρησης και τηλεμετάδοσης αγρο-μετεωρολογικών παραμέτρων με σκοπό την υποβοήθηση μετάβασης από την συμβατική μορφή διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην γεωργία ακριβείας και κυρίως στον τομέα της άρδευσης για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού.

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ηλεκτρονικών παροχομέτρων που θα καλύπτουν το σύνολο των υφιστάμενων Γεωτρήσεων και Αντλιοστασίων του δικτύου άρδευσης για την ακριβή μέτρηση του νερού.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, την έγκριση υποβολής αίτηση στήριξης στο παραπάνω πρόγραμμα, την έγκριση των μελετών για το

«Σύστημα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενεργειακής αναβάθμισης

εγκαταστάσεων άρδευσης Δήμου Αλμυρού» που συντάχθηκε από την

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλμυρού.

Δεσμεύτηκε επίσης ότι στην επόμενη τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αλμυρού θα εντάξει το παραπάνω έργο ενδεικτικού

προϋπολογισμού 2.192.320 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.